Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden webshop

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 –  Identiteit van ondernemer en onderwijsinstelling

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Hast Katholiek Onderwijs Hasselt;

3.     Dag: kalenderdag;

4.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Hast Katholiek Onderwijs Hasselt in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6.     Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Hast Katholiek Onderwijs Hasselt ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

7.     Hast Katholiek Onderwijs Hasselt /ondernemer: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Hast Katholiek Onderwijs Hasselt georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Hast Katholiek Onderwijs Hasselt gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

10.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Hast Katholiek Onderwijs Hasselt.

Artikel 2 – Identiteit van ondernemer

Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw
Ref. Hast
Kuringersteenweg 174
B – 3500 HASSELT
tel +32 11 66 41 05
info@sosq.be
BTW nr: 410.984.248
RPR Antwerpen, afd. Hasselt

Het contract is van toepassing op de onderwijsinstelling Hast Katholiek Onderwijs Hasselt met vestigingsplaats Kleine Breemstraat 7, 3500 HASSELT – 011 25 33 58 – info@campushast.be

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hast Katholiek Onderwijs Hasselt en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Hast Katholiek Onderwijs Hasselt en consument.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Hast Katholiek Onderwijs Hasselt zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6.     Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.     Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod is vrijblijvend. Hast Katholiek Onderwijs Hasselt is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hast Katholiek Onderwijs Hasselt niet.

4.     Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Hast Katholiek Onderwijs Hasselt kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

5.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hast Katholiek Onderwijs Hasselt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hast Katholiek Onderwijs Hasselt is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hast Katholiek Onderwijs Hasselt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Hast Katholiek Onderwijs Hasselt daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     Hast Katholiek Onderwijs Hasselt zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Hast Katholiek Onderwijs Hasselt deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

5.     Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Hast Katholiek Onderwijs Hasselt bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Hast Katholiek Onderwijs Hasselt retourneren, conform de door Hast Katholiek Onderwijs Hasselt verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.     Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken.

Het kenbaar maken dient de consument te doen door een email te sturen naar boekhouding@campushast.be. De consument deelt in de email mee de overeenkomst te willen herroepen en vermeldt hierbij zijn naam en bestelnummer. Indien gewenst kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, bijgesloten in bijlage 1.

4.     Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen naar Hast Katholiek Onderwijs Hasselt, Kleine Breemstraat 7, 3500 HASSELT of in te leveren op de campus van afhaling van het product. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd of ingeleverd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.     Indien de consument na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet heeft teruggezonden of op de campus heeft ingeleverd, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Hast Katholiek Onderwijs Hasselt dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Hast Katholiek Onderwijs Hasselt of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.     Hast Katholiek Onderwijs Hasselt kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Hast Katholiek Onderwijs Hasselt dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Hast Katholiek Onderwijs Hasselt tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen

e. die om niet (gratis) worden aangeboden;

Artikel 9 – De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Hast Katholiek Onderwijs Hasselt dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Hast Katholiek Onderwijs Hasselt niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1.     Hast Katholiek Onderwijs Hasselt staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.     Een door Hast Katholiek Onderwijs Hasselt, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Hast Katholiek Onderwijs Hasselt kan doen gelden.

3.     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan Hast Katholiek Onderwijs Hasselt schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.     De garantietermijn van Hast Katholiek Onderwijs Hasselt komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Hast Katholiek Onderwijs Hasselt is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.     De garantie geldt niet indien:

o          De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

o          De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Hast Katholiek Onderwijs Hasselt en/of op de verpakking behandeld zijn;

o          De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6.     Hast Katholiek Onderwijs Hasselt is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het geleverde product.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.     Bestellingen worden door Hast Katholiek Onderwijs Hasselt zorgvuldig samengesteld in bewaring genomen tijdens de schoolvakanties.

2.     Bestellingen moeten bij de start van het schooljaar afgehaald tijdens de afhaaldagen die ingericht worden door Hast Katholiek Onderwijs Hasselt. De data wordt tijdens de inschrijving en via het uitchecken van de webshop meegedeeld.

3.     Bestellingen die niet afgehaald zijn tijdens de afhaaldagen kunnen vanaf de 3de schooldag afgehaald worden aan het magazijn.

4.     Bestellingen doorheen het schooljaar kunnen aan het magazijn afgehaald worden vanaf de 3de schooldag.

5.     Hast Katholiek Onderwijs Hasselt zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. Tijdig de bestelling plaatsen is hier de boodschap!

6.     Voor vragen rond de afhaaldagen of afhalingen via ons magazijn kan de consument terecht bij Hast Katholiek Onderwijs Hasselt via info@campushast.be.

7.     Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

8.     In geval van ontbinding conform het lid 5 van dit artikel zal het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, worden terugbetaald.

8.     De terugbetaling gebeurt op het rekeningnummer dat bij de koop is gebruikt.

9.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Hast Katholiek Onderwijs Hasselt zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

10.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hast Katholiek Onderwijs Hasselt tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Hast Katholiek Onderwijs Hasselt bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

1.     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

2.     De consument heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Mastercard, Maestro, Bancontact, overschrijving.

3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hast Katholiek Onderwijs Hasselt te melden.

4.     In geval van wanbetaling van de consument heeft Hast Katholiek Onderwijs Hasselt behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen worden ingediend bij de dienst boekhouding van Hast Katholiek Onderwijs Hasselt via boekhouding@campushast.be of +32 11 25 33 58.

2.     Klachten moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.     Bij Hast Katholiek Onderwijs Hasselt ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hast Katholiek Onderwijs Hasselt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Een klacht schort de verplichtingen van Hast Katholiek Onderwijs Hasselt niet op, tenzij Hast Katholiek Onderwijs Hasselt schriftelijk anders aangeeft.

5.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Hast Katholiek Onderwijs Hasselt, zal Hast Katholiek Onderwijs Hasselt naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen Hast Katholiek Onderwijs Hasselt en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.     Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage 1

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan:

Hast Katholiek Onderwijs Hasselt, Kleine Breemstraat 7, 3500 Hasselt

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop

van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Ordernummer

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

bijgewerkt op 08 juni 2020